Odškodnění po pracovním úrazu


Pracovní úrazy patří k dalším z mnoha nepříjemností, které nás mohou v našem běžném životě potkat. Ačkoli je to situace nepříjemná, je dobré vědět, na co máte nárok, když už u vás nastane. Za zaměstnance totiž zodpovídá zaměstnavatel a v případě jeho újmy má nárok na jisté formy odškodnění, které jej v důsledku této nepříjemné situace negativně ovlivní. Zodpovědnosti se zaměstnavatel může vyhnout, pokud dokáže, že zaměstnanec porušil bezpečnostní pokyny či předpisy, pracoval pod vlivem drog, alkoholu či jiných návykových látek.

heartache-1846050_1280

A co na tuto událost říká zákoník? Ten definuje pracovní úraz jako poškození zdraví či smrt zaměstnance, k nimž dojde při plnění pracovních úkolů. Nejedná se však o události, které nás mohou potkat na cestě do či z pracoviště.

Pokud tedy k této nepříjemné události dojde, vzniká zaměstnanci nárok na odškodnění. Tedy v případě, že dodrží správný postup. Sem patří bezodkladné oznámení této události zaměstnavateli prostřednictvím přímého nadřízeného. Zaměstnavatel poté musí objasnit příčiny a okolnosti, které ke škodě vedli, poté zpracuje záznam o události. Následuje již ohlášení události zaměstnavatelem na dané orgány a instituce v zákonem stanovených lhůtách.

eye-2274884_1280

Odškodnění je hned několik druhů. Mimo samotných náhrad se můžete setkat také s pojmem bolestné https://www.poradnaodskodneni.cz. Ten označuje újmu na zdraví, která se hodnotí daným bodovým ohodnocením bolesti v době, kdy je zdravotní stav zaměstnance již ustálený. Často se jedná o dobu po prvním ošetření či po hospitalizaci, kdy již lze odhadnout, zda úraz bude mít další následky či nikoliv. V případě objevení nových důsledků, které můžou nastat po uzavření dané situace, se případ znovu otevře.

Odškodnění přitom náleží přímo poškozenému zaměstnanci, pokud však dojde k nejhoršímu a pracovník bude usmrcen v důsledku této situace, plnění se dočkají jeho nejbližší příbuzní.